0048 91 350 73 80
0048 697 80 30 70

Centrum Integracji Społecznej „SOS”

Powołane w dniu 27.05.2009r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Działalność Centrum Integracji Społecznej określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Ważnym źródłem finansowania działalności statutowej CIS są dotacje pozyskiwane w ramach projektów.
Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i zawodowej tj. ze względu na swoją sytuację nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych, znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Ważnym aspektem w życiu CIS „SOS” jest pomoc najsłabszym, potrzebującym, mającym różne problemy życiowe.

Aktywizacja zawodowa

Uczestnicy CIS zostają zakwalifikowani do poszczególnych grup szkoleniowych w zależności od ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych. Podstawą podziału na grupy zawodowe są badania przeprowadzone przez psychologa i pracownika socjalnego we współpracy z doradcą zawodowym i instruktorami zawodu.
Zostaje opracowany indywidualny program zatrudnienia socjalnego, który obejmuje m.in. udział w warsztatach zawodowych polegający na praktycznych zajęciach przyuczających do zawodu.
Pod okiem instruktorów zawodu uczestnicy CIS udoskonalają posiadane umiejętności i pozyskują nowe, zwiększają tym samym swoją szansę powrotu na rynek pracy. Ważnym aspektem jest przystosowanie się uczestników do systematycznego realizowania zadań zawodowych i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

Reintegracja społeczna
Odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

W tym celu Uczestnicy mogą korzystać z:

  • warsztatów grupowych,
  • zajęć edukacyjno – informacyjnych,
  • pomocy psychoterapeutycznej,
  • konsultacji z doradcą zawodowym, psychospołecznym, psychologiem, pedagogiem rodzinnym, specjalistą ds. przemocy,
  • coachingu,
  • lekcjach języka angielskiego.

W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy CIS zwiększają swoje szanse powrotu na rynek pracy. Zdobywają umiejętności zawodowe, nabierają pewności siebie, chęci do działania, nawiązują więzi społeczne, podejmują pracę.

Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej „SOS” mogą zostać wszystkie osoby w trudnej sytuacji finansowej, zawodowej i życiowej. Oferta Centrum jest skierowana w szczególności do osób: bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapii uzależnień/odwykowej, niepełnosprawnych, bezdomnych, dotkniętych chorobą psychiczną, po leczeniu, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców, realizujących indywidualny program integracji i innych.

Uczestnicy CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym, opłacane są również składki emerytalne i rentowe. Odpowiednio do grupy zawodowej uczestnicy otrzymują odzież ochronną. Uczestnictwo w Programie trwa 12 miesięcy i może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.